Familie van Keulen

Wieger

Wieger van Keulen

M

Vader
Bartholomeüs van Keulen
Moeder
Aaltje (Piers) Koenen
Relaties
Afke Jaarsma

Kinderen met Afke Jaarsma
Bartholomeus van Keulen
Wybren van Keulen
Aaltje van Keulen
Sijbolt (Sybolt) van Keulen
Pier van Keulen
Klaas van Keulen
Johannes van Keulen
Johannes van Keulen
Militie
Wieger zit meer dan 12 jaar in militaire dienst. Hiervan was over het algemeen een jaar tot anderhalf jaar 'echte diensttijd' en waren de overige jaren op afroep met een aantal herhalingstrainingen. Met de eerste wereldoorlog en de mobilisatie in augustustus 1914 (die 4 jaar duurde) zal dat iets meer zijn geweest.

Miltieregisterwiegervkeulen.png


Brand

Na een brand veroorzaakt door zoon Bartholomeus wordt de boedel van de boerderij verkocht en gaat Wieger op zoek naar een eigen plek.
boelgoed wicher van keulen na brand

In 1919 koopt hij een huis in Echten van Sipke Hulzinga. Sipke Hulzinga blijft na de verkoop in de helft van het huis wonen.

1919 Langweer Notaris Faber Inv. nr. 074114 rep.nr. 3503 d.d. 2-5-1919. Betreft een koopakte voor een dubbel woonhuis met schuur, hieming en tuintjes ten noorden van en aan de Grindweg te Echten, Kad. Gem. Oosterzee sectie B nr. 2303 geheel en 2304 en 1630 beiden gedeeltelijk; samen groot ongeveer 9 are 82 ca. voor de prijs van f. 5.500,-

1919 Heeg Notaris Mulder Inv.nr. 054107 rep.nr.2198 d.d. 7-6-1919. Betreft Hypothecaire lening t.b.v. f. 5.500,-

Hypotheekgever (is geldlener-schuldenaar) Wieger van Keulen te Echten.
Hypotheeknemer (is geldgever) is Jan van der Meer te Hommerts (voorheen veehouder te Hartwerd)

Onderpand: "een dubbel woonhuis met schuur, hieminge en tuintjes, ten noorden van en aan de Grindweg te Echten; kad. Gem. Oosterzee sectie B nr. 2303 geheel en nr. 2304 en 1630 beiden gedeeltelijk, samen ter grootte van...."

In deze acte is ongeveer 1/3 van een pagina doorgehaald waar de tekst betrekking had op borgstellingen door de vader van Wieger van Keulen, zijnde Bartholomeüs Wichers van Keulen, veehouder te Woudsend en zijn schoonvader Wijbren Klazes Jaarsma, zonder beroep te Heeg die beiden als borg hoofdelijk aansprakelijk zouden zijn bij in gebreke blijven van Wieger van Keulen. Deze borgstelling bleek dus niet nodig, Wieger kon het alleen af.

Deze 'pleats aan de Grindweg te Echten ging in 1926 in vlammen op. Wieger & Afke met hun kinderen stonden, evenals oude pake Hulzinga (zie foto) die bij hen inwonend was, allemaal op straat.
sipke hulzinga na de brand
Volgens Pier W. van Keulen werd deze brand door hem veroorzaakt, door spelen met lucifers net voor het warm eten. Tijdens het middageten zag een ander kind van het gezin, door een zijraam de rookontwikkeling van de brand.
Brand


Het was de 2e boerderij van Wieger en Afke die in Echten in vlammen opging door toedoen van één hunner eigen kinderen. De eerdere boerderijbrand werd veroorzaakt door hun oudste zoon Bartholomeüs.


wieger en afke 2