Familie van Keulen

Leendert

Leendert (Jans) van Keulen

M

Vader
Jan (Leenders) van Keulen
Moeder
Margrieta (Huberts)
Relaties
Hendrica Kramer

Kinderen met Hendrica Kramer
Johanna Margaretha (Leenderts) van Keulen
Cornelia (Leenderts) van Keulen
Jan (Leenderts) van Keulen
Hendrik (Leenderts) van Keulen
Cornelia (Leenderts) van Keulen
Anthony (Teunis) (Leenderts) van Keulen
Christiaen (Leenderts) van Keulen
Cristina (Leenderts) van Keulen
Pieter (Leenderts) van Keulen
plaatsen boog

Scannen 0013.pdf Afzien erfenis herberg vader Leendert ten gunste van Pieter van Keulen door Anthony van Keulen


Bij den mutuelen testamente van wijlen mijn vader en moeder op den 10 july 1772 voor den notaris Willem Jacobus Sennepart en getuijgen Alhier te Lisse gepassseert door ondergeteekende gemaakt en de besproken zijnde een gelijk regt met mijne broeder Anthony van Keulen, Op de herberg de Witte Zwaan cum annexis Alhier te Lisse Staande ende geleegen hebbe ik ondergeteekende uijt bysonderen consideratie voor mijnen opgemelde broeder en de ten behoeve en in faveure van hem Wel Willen Desisteren, van voorgemelde Keuze of regt aan mij bij bovengemelde dispositie testamentair besproken. Zo als ik ben Doende bij deezen ten Welken zijnde en op dat daar van ten allen tijde zonder kunnen blijken Deeze met mijne naamteeckening bekragtid hebben in Lisse den 8 December 1786

De geleerde oude man nu


geleerde man
Uit heerlijkheden no 116 april 2003 op site hv-hb.nl

Midden 18e eeuw deed zich iets opvallends voor. De toen erg bekende en gewaardeerde schepen Leendert van Keulen werd in 1750 hospes van de herberg De Geleerde Man aan de Rijksstraatweg. Zijn invloed op het College van Schout en schepenen was blijkbaar zo groot, dat het Regthuis, de Regtkamer, werd verplaats naar De Geleerde Man. Een kwestie van vriendjespolitiek, zeggen we nu.

De adreswijziging duurde echter niet lang. Leendert van Keulen kocht in 1754 De Swarte Hondt en ging die herberg exploiteren. Voor schout en schepenen aanleiding om weer te verhuizen en wel terug naar De Swarte Hondt. Deze situatie duurde geruime tijd voort. De zoon Jan van Keulen, die een aantal jaren de functie van hospes van zijn vader Leendert had over genomen, noemde de herberg een tijd lang Het Wapen van Bennebroek. Pas toen er ernstige onenigheid ontstond over de huurprijs van de Regtkamer, dat was eind 1853, werd het huurcontract met De Swarte Hondt verbroken. De toenmalige hospes Jan van Donselaar, had al geruime tijd aangedrongen op verhoging van de huur voor de Regtkamer. Toen het gemeentebestuur slechts zeer ten dele aan zijn eis wilde voldoen, weigerde hij in december 1853 het huurcontract per 1 januari 1854 te verlengen. Het bestuur van de gemeente kwam toen
met onmiddellijke ingang als 't ware op straat te staan. Gelukkig stelde A de Breuk, die de kleine buitenplaats Bagatelle bewoonde, een kamer ter beschikking. De zetel van de gemeente zou daar kunnen blijven tot een meer definitieve huisvesting zou zijn gevonden.