Familie van Keulen

Pieter

Pieter (Leenderts) van Keulen

M

Vader
Leendert (Jans) van Keulen
Moeder
Hendrica Kramer
Relaties
Elisabeth Johanna Taaij
Petronella Maria Smeerzaal

Kinderen met Elisabeth Johanna Taaij
Leendert (Pieters) van Keulen
Pieter (Pieters) van Keulen
Catharina Maria van Keulen

Kinderen met Petronella Maria Smeerzaal
Elisabeth Johanna van Keulen
Christina van Keulen
Maria van Keulen
Jan van Keulen
Hermanus van Keulen
Elisabeth Johanna van Keulen
Rudolph van Keulen
Willem van Keulen

Acte van Voogdij en Executeurschap Pieter van keulen 28 Julij 1796

Op heeden den 28 julij 1796
compareerde voor mij Willem Dolleman
openbaar Notaris bij den Hove van
Holland geadmitteert te Heemstede
residerende en voor de natenoeme
getuijgen:
Den burger Pieter van Keulen
weduwnaar van Elisabeth Johanna
Taaij,casteleijne in de Herberg het
Wapen van Heemstede alhier op het
Dorp,mij Notaris bekend.
En de verklaarde hij Comparant bij
deesen op zijn overlijden te verzoeken
en aan te stellen Tot excecuteurs
zijner nalatenschap ,directrices van
sijn sterffhuijs en begraving en omme
sijn Boedel en Nalatenschap to
Effenheid en liquiditeit te brengen
mits gaders nog zoo voor zig als uijt
kragte van de magt aan Hem bij den
testamente door hun en zijn overledene
huijsvrouw boven genoemd Elisabeth
Johanna Taaij op den 15 Augustus
1792 ten overstaan van mijn Notaris
en getuijgen alhier gepasseerd gegeven
en verleend tot voogden over zijne
minderjarige erfgenamen ab intestato
En tot administrateurs der zelver
soo vaderlijke als moedeederen
zijn broeder Anthonie van Keulen
wonende te Lisse,zijn behuwde broeder
de Heer Paulus Taaij wonende te
Amsterdam en zijn behuwd broeder
Leendert Boon wonende te Bennebroek.

Gevonden en Verleenende hij comparante
aan de zelver zodanigen ampele generale
en speciale last,magt en Authoriteijd
als tot die commissien vereijst of te na
rechten gegeven kan worden en wel
Speciaal mede de magt van adsumptie,
surrogatie en substitutie tot den uit
eijnde van gedachten commissie toen
en dat alleeen bij acte,notariaal sonder
Eenige qualificatie van den
Rechter nodig te hebben.

Alles en in allen gevalle met seclusie
van de weeskamer en gerechte dezer
Heerlijkheijd mits gaders van de plaatse
daar hij comparant koomen te overlijden, goederen
gelegen off minderjarige woonagtig
zullen mogen zijn.
Gepasseerd te Heemstede voornoemd
Present Jan Vermeer en Pieter Kluijt
als getuijgen.

(handtekeningen)

Pieter van Keulen
Jan Vermeer
Pieter Kluijt
Willem Dolleman
Notaris.

Het Wapen van Heemstede nu