Familie van Keulen

Wicher Jans van Keulen verhuist naar Woudsend.

Van Leeuwarden terug in de tijd naar Hasselt Overijssel

De naam van keulen zal ver in het verleden haar oorsprong vinden in de stad Keulen. Met het onderzoek zijn we nog niet zover dat we hier zijn aanbeland. Deze pagina begint met mijn Opa Sybolt van Keulen en volgt telkens de naam van Keulen. Dit betekent bijzonder genoeg dat we niet alleen in een mannelijke lijn teruggaan in de tijd, maar aan het begin van de 18e eeuw een sprong maken, waarin de naam 'van Keulen' wordt overgegeven van moeder op zoon.

1. Sijbolt (Sybolt) van Keulen
Geboren op 25-3-1919 in Echten en overleden op 22-2-1993 op 73 jarige leeftijd in Leeuwarden.

Puber

Blijkbaar was Sybolt een echte puber en kreeg hij ruzie met een veehouder in Wanswerd. Zijn vader wieger was op dat moment ingehuurd als knecht bij een boer in Wanswerd.
mishandeling
In het begin van hun huwelijk woonden zij eerst op de bovenverdieping van het ouderlijk huis op Schilkampen 19I (ook 19A) te Leeuwarden. Het gehele huis werd later bewoond door broer Johannes & Pietje Runia met hun beide kinderen Wieger en Alie.

In het begin van de jaren 50 is het gezin verhuisd naar Boomgaardstraat 6 in Leeuwarden.

trouwen sybolt en anneke
sybolt anneke en drie broertjes
sybolt anneke reaklif
sybolt anneke op straat
sybolt en anneke
2. Wieger van Keulen
Geboren op 25-2-1888 in Woudsend en overleden op 28-11-1958 op 70 jarige leeftijd in Leeuwarden.
Militie
Wieger zit meer dan 12 jaar in militaire dienst. Hiervan was over het algemeen een jaar tot anderhalf jaar 'echte diensttijd' en waren de overige jaren op afroep met een aantal herhalingstrainingen. Met de eerste wereldoorlog en de mobilisatie in augustustus 1914 (die 4 jaar duurde) zal dat iets meer zijn geweest.

Miltieregisterwiegervkeulen.png


Brand

Na een brand veroorzaakt door zoon Bartholomeus wordt de boedel van de boerderij verkocht en gaat Wieger op zoek naar een eigen plek.
boelgoed wicher van keulen na brand

In 1919 koopt hij een huis in Echten van Sipke Hulzinga. Sipke Hulzinga blijft na de verkoop in de helft van het huis wonen.

1919 Langweer Notaris Faber Inv. nr. 074114 rep.nr. 3503 d.d. 2-5-1919. Betreft een koopakte voor een dubbel woonhuis met schuur, hieming en tuintjes ten noorden van en aan de Grindweg te Echten, Kad. Gem. Oosterzee sectie B nr. 2303 geheel en 2304 en 1630 beiden gedeeltelijk; samen groot ongeveer 9 are 82 ca. voor de prijs van f. 5.500,-

1919 Heeg Notaris Mulder Inv.nr. 054107 rep.nr.2198 d.d. 7-6-1919. Betreft Hypothecaire lening t.b.v. f. 5.500,-

Hypotheekgever (is geldlener-schuldenaar) Wieger van Keulen te Echten.
Hypotheeknemer (is geldgever) is Jan van der Meer te Hommerts (voorheen veehouder te Hartwerd)

Onderpand: "een dubbel woonhuis met schuur, hieminge en tuintjes, ten noorden van en aan de Grindweg te Echten; kad. Gem. Oosterzee sectie B nr. 2303 geheel en nr. 2304 en 1630 beiden gedeeltelijk, samen ter grootte van...."

In deze acte is ongeveer 1/3 van een pagina doorgehaald waar de tekst betrekking had op borgstellingen door de vader van Wieger van Keulen, zijnde Bartholomeüs Wichers van Keulen, veehouder te Woudsend en zijn schoonvader Wijbren Klazes Jaarsma, zonder beroep te Heeg die beiden als borg hoofdelijk aansprakelijk zouden zijn bij in gebreke blijven van Wieger van Keulen. Deze borgstelling bleek dus niet nodig, Wieger kon het alleen af.

Deze 'pleats aan de Grindweg te Echten ging in 1926 in vlammen op. Wieger & Afke met hun kinderen stonden, evenals oude pake Hulzinga (zie foto) die bij hen inwonend was, allemaal op straat.
sipke hulzinga na de brand
Volgens Pier W. van Keulen werd deze brand door hem veroorzaakt, door spelen met lucifers net voor het warm eten. Tijdens het middageten zag een ander kind van het gezin, door een zijraam de rookontwikkeling van de brand.
Brand


Het was de 2e boerderij van Wieger en Afke die in Echten in vlammen opging door toedoen van één hunner eigen kinderen. De eerdere boerderijbrand werd veroorzaakt door hun oudste zoon Bartholomeüs.


wieger en afke 2
3. Bartholomeüs van Keulen
Geboren op 2-10-1851 in Woudsend en overleden op 26-10-1930 op 79 jarige leeftijd in Woudsend.

Boerderij in Woudsend

Bartholomeüs had een boerderij in Woudsend die later is afgebroken. Oane van Keulen is in Woudsend op onderzoek geweest om de plek van de boerderij te vinden:

"In Woudsend heb ik in de nabijheid van de plaats waar die boerderij moet hebben gestaan een man ondervraagd die er bij in de buurt woonde (ouder iemand) over de vroegere situatie. Hij wees de plaats waar de boererij heeft gestaan en wist ook dat Wieger en Boukje van Keulen er op geboerd hebben.

Dat was dus na Johannes Bartholomeus en Aaltje Miedema (Piers vrouw en weduwe) Wieger was een zoon van Pier Bartholomeus (Pier was een broer van pake Wieger "van Schilkampen") .

Het is nu in Woudsend onherkenbaar door alle veranderingen. De Wegsloot liep vanaf Ypecolsga (een paar km.buiten Woudsend) langs de weg Op 'e Romte, met de molen Het Lam, naar het oosten, dus naar Woudsend en boog dan linksaf naar de bewuste boerderij langs de Waechswâl.

De weg daar aan de rechterzijde van de Wegsloot heet Waagswal/Waechswâl. Aan de linkerzijde van de Wegsloot, dus de Wegslootswal, was heel vroeger niet bebouwd. Het waren graslanden.

Door die landerijen was een voetpad naar Heeg. (met diverse overzetten/pontjes.) Later kwam daar een Lijnbaan, een schuur en een boerderij. Er is nu een straatnaam: Lijnbaan. Op die oever stond dus ook de boerderij. De wegsloot is geheel verdwenen, er zijn nu Jachthavens en nieuwbouwwijken."

De boerderij rond 1900
wegsloot woudsend
woudsend-2832017.jpg
De boerderij na het dempen van de wegsloot.
woudsendboerderij2.jpg
De boerderij in de jaren 60 klaar voorde afbraak.
boerderij bart van keulen
Advertentie afbraak:
advertentie afbraak boerderij

Huur van een weiland.
weiland bvk2

Vanuit de archieven van Tresoar


1917 Bolsward, notaris P. A. Bruinsma
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van land te Indijk en Woudsend, koopsom fl. 21.141
- Taeke Taekes Popma te Bolsward, verkoper in kwaliteit
- Jelle Hendrik Flierman te Bolsward, verkoper in kwaliteit
- Tjitte Feddes de Wolf te Indijk, koper
- Rients Tjittes Huitema te Molkwerum, koper
- Sipke Fongers Hylarides te Ypecolsga, koper
- Bartholomëus van Keulen te Woudsend, koper

Bron : Tresoar
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 17099
Repertoirenr.: 145 en 158 d.d. 10 oktober 1917


1909 Heeg, notaris R. Mulder
Gemeente: Wymbritseradeel
Koopakte
Betreft de verkoop van een huis en erf te Woudsend, koopsom fl. 800
- Hendrik Velzen te Woudsend, verkoper
- Bartholomeus van Keulen te Woudsend, verkoper
- Diedert Schilstra te Woudsend, verkoper
- Christelijke Bewaarschoolvereniging te Woudsend, koper

Bron : Tresoar
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 54096
Repertoirenr.: 525 d.d. 8 juni 1909
4. Wicher (Jans) van Keulen
Geboren op 5-7-1801 in Zwartsluis en overleden op 22-1-1878 op 76 jarige leeftijd in Wymbritseradeel.
5. Jannes (Wichers) van Keulen
Geboren op 21-04-1771 in Zwartsluis en overleden op 8-12-1852 op 81 jarige leeftijd in Zwartsluis.
6. Wicher (Leenderts) van Keulen
Geboren in het jaar 1738 in Zwartsluis en overleden op -6-1794 op 56 jarige leeftijd in Zwartsluis.
7. Leendert (Wichers) van Keulen
Geboren op 31-1-1712 in Koevorden en overleden op -10-1777 op 65 jarige leeftijd in Zwartsluis.
8. Geertruijt (Leenders) van Keulen
Geboren in het jaar 1677 in Hasselt en overleden in het jaar 1771 op 94 jarige leeftijd in Zwartsluis.
1727 schuldbekentenis van 100 gulden onder hypotheekstelling huis naast het kerkhof in de fortresse Zwartsluis.. Scan 95, kan zelf niet schrijven en ondertekent met een kruisje.


Overlijdensdatum

Geertruijt Leners, vrouw van Meijndert Leenderts wordt begraven op 20-12 1771. Geertruijt is dan ver in de 90. Meindert heeft ondertussen al een buitenechtelijke relatie en een zoon met zijn vriendin. Direct na het overlijden van Geertruijt trouwt hij met haar.
9. Leendert (Jansz) van Ceulen / Keulen
Overleden in het jaar 1706 in Hasselt.

Het boek "Burgers in verzet tegen regenten-heerschappij, Onrust in Sticht en Oversticht 1703-1706". Door WF Wertheim en AH Wertheim- Gijse Weenink bevat interessante informatie over Leendert van Keulen.

Kort samengevat gaat het boek over onrusten na de dood van stadhouder Willem III. Tijdens zijn heerschappij werd de burgerij al haar zeggenschap in het bestuur afgenomen. Het bestuur werd volledig gedomineerd door adel en regentengeslachten. In zowel Gelderland en Overijssel kwamen burgers in opstand met als doel mee te kunnen praten in het bestuur (dit gebeurde niet alleen op papier, er zijn daadwerkelijk doden gevallen).

Dit gebeurde ook in Hasselt. Dit staat beschreven in ongeveer 10 bladzijden. Het begint allemaal met een geheime handtekeningen actie waar de magistraat achterkomt en verhoren gaat houden. Ik zal enkele stukken uit het boek citeren:

"En dan worden opnieuw, op 18 februari, verhoren afgenomen waaruit wel iets valt af te leiden. Ook de gildebroeders van het slijtersgilde worden bovengeroepen om 'contschap te geven der waarheid'. Maar besloten wordt om Lenart van Ceulen daar buiten te laten, omdat hij bevonden wordt 'medesmeder van de comploicterie' te zijn. Het slijtersgilde wordt gelast 'Hem van nu af voor geen gildebroeder langer te erkennen'.

Het blijkt dat, behalve Van Ceulen, ook Joost van Benthem een een zekere dr. Van Hattum bij het verzamelen van handtekeningen een belangrijke rol hebben gespeeld."

"De initiatiefnemers tot de handtekeningenactie voelen zich in een hoek gedreven na al die getuigenverhoren. Op 10 maart 1705, kort nadat de Landdag te Deventer is geopend, ligt er een request op tafel van Joost van Benthem, dr. G. van Hattum, dr. Johan Cluwen en de herbergiers Hermannus Starken en Leendert van Ceulen, met een klacht tegen de heren van de Magistraat en de Gezworen Gemeente te Hasselt."

Verder in het boek wordt hij niet meer genoemd. De handtekeningenactie heeft trouwens bijna geen effect. Er worden twee nieuwe leden in de magistraat benoemd.

Extra informatie: Johan Cluwen is bierbrouwer, Joost van Benthem oud burgemeester bron: genealogieonline Gildemeester van het brouwersgilde rond 1680 is Liephard Verdelfft.

Erfenis

Alle kinderen en op dat moment kleinkinderen van Leendert krijgen een erfenis van Jacobus de Sadeler. Jacob woont aan de Heerengracht in Amsterdam. Regina, Johanna en Aaltje zijn dienstmeisje geweest bij hem. De bedragen zijn fors: gemiddeld fl. 2000,- bij overlijden en fl. 500,- jaarlijks. De anderen krijgen elk ook een paar honderd gulden. Daarnaast ook nog meubels en huisraad. Zie transkribus 1 en transkribus 2

Zie ook https://www.openarch.nl/saa:9d6d21e0-f09d-666d-e053-b784100a1840


Overige vermeldingen

Peccatores 1676 - 1680, boete, klachten

Stukken betreffende de inning en verrekening der ontvangsten aan breuken, peccatoresgelden en pandgelden over de jaren 1590-1739.

scan 41, 49, 52, 58, 63, 64, 66 en 69 over een boete en 150 over een klacht van https://proxy.archieven.nl/0/EF7EAED6973C4701B6FF6B7DA1345BA1

Getuigt samen met Andries Cruysbeeq dat buurjongen Daniël Pipardus bij Gerrit van Keijsersweert heeft gewoond en naar Indië is vertrokken. Ook interessant is de volgende bladzijde waarin correcties zijn gedaan. Oa. Glasemaecker naar "van Ceulen".
https://proxy.archieven.nl/0/C4B6CD471F274E7EAD44B07990A131D6
https://proxy.archieven.nl/0/441AD82C29554321A533C01240B046F2

Hoofdgeld
https://proxy.archieven.nl/0/CFA9B8D7418543CA8196A44D55511EDF

Iets over het st lucasgilde
https://proxy.archieven.nl/0/5505ECB45585410999AAD886CEA444C3