Familie van Keulen

Leendert van Keulen verhuist naar Heemstede.

Vanuit Heemstede terug in de tijd naar Hasselt Overijssel

Een van de zoons van Leendert Jans, Jan Leenderts, verhuist in 1708 naar Meppel. Leendert is glazenmaker. Zijn zoon Leendert Jans duikt uiteindelijk op in Heemstede waar hij trouwt met Hendrika Cramer. Leendert Jans van Keulen is herbergier in verschillende herbergen in Heemstede en omstreken. Een groot deel van zijn nakomelingen heb ik ontvangen van Sophie Marie Bruijn - van Keulen en Ruud van der Weele en opgenomen in de stamboom.

1. Hendrik Coenraad van Keulen
Geboren op 7-5-1899 in Haarlem en overleden op 27-8-1964 op 65 jarige leeftijd in Haarlem.

Het gezin van Keulen met oma Straetemans en partner.
Het gezin van Keulen.Trouwen2. Willem Hendrik Coenraad van Keulen
Geboren op 6-11-1868 in Heemstede en overleden op 22-1-1955 op 86 jarige leeftijd in Haarlem.Vertrek uit het Luthers weeshuis
Willem Hendrik Coenraad van keulen is overleden 22-01-1955
in Haarlem om 22.00 uur.-op de Wagenweg.
oud zes en tachtig jaar-geboren te Heemstede-gehuwd geweest met
Grietje Dijksterhuis-zoon van Willem van Keulen en Johanna Petronella
Hirdes-beiden overleden-getuigen Gijsbertus van Andel 67 jaar-aan-
spreker-
3. Willem (Pieters) van Keulen
Geboren op 15-9-1824 in Heemstede en overleden op 25-7-1884 op 59 jarige leeftijd in Haarlem.
Willem van Keulen is overleden 25-07-1884 te Haarlem
namiddags ten een ure-aan het Gasthuisvest nr.47-
geboren te Heemstede-in de ouderdom van 59 jaar-
weduwnaar van Johanna Petronella Hirdes-zoon van
Pieter van Keulen en Elisabeth Theodora van der Toorn
beiden overleden-getuigen Rinse Hars-46 jaar-huis-
meester en Johannes Franciscus Leonardus Le Roij-
55 jaar-poortier-bekende van de overledene-akte 676.
4. Pieter (Pieters) van Keulen
Geboren op 27-5-1794 in Heemstede en overleden op 26-8-1854 op 60 jarige leeftijd in Heemstede.
Pieter van Keulen Snr. is overleden 26-08-1854
te Heemstede-s`avonds ten half negen-in de
ouderdom van zestig jaren-bloembinder-
weduwnaar van Elisabeth Theodora van der
Toorn-zoon van Pieter van Keulen en Elisabeth
Taaij-getuigen Pieter van Keulen Jnr.-timmermans-
knecht-37 jaar-zoon van de overledene-Jan van
der Meer-aanspreker-49 jaar-bekende.
5. Pieter (Leenderts) van Keulen
Geboren op 21-8-1757 in Bennebroek en overleden op 6-5-1815 op 57 jarige leeftijd in Heemstede.

Acte van Voogdij en Executeurschap Pieter van keulen 28 Julij 1796

Op heeden den 28 julij 1796
compareerde voor mij Willem Dolleman
openbaar Notaris bij den Hove van
Holland geadmitteert te Heemstede
residerende en voor de natenoeme
getuijgen:
Den burger Pieter van Keulen
weduwnaar van Elisabeth Johanna
Taaij,casteleijne in de Herberg het
Wapen van Heemstede alhier op het
Dorp,mij Notaris bekend.
En de verklaarde hij Comparant bij
deesen op zijn overlijden te verzoeken
en aan te stellen Tot excecuteurs
zijner nalatenschap ,directrices van
sijn sterffhuijs en begraving en omme
sijn Boedel en Nalatenschap to
Effenheid en liquiditeit te brengen
mits gaders nog zoo voor zig als uijt
kragte van de magt aan Hem bij den
testamente door hun en zijn overledene
huijsvrouw boven genoemd Elisabeth
Johanna Taaij op den 15 Augustus
1792 ten overstaan van mijn Notaris
en getuijgen alhier gepasseerd gegeven
en verleend tot voogden over zijne
minderjarige erfgenamen ab intestato
En tot administrateurs der zelver
soo vaderlijke als moedeederen
zijn broeder Anthonie van Keulen
wonende te Lisse,zijn behuwde broeder
de Heer Paulus Taaij wonende te
Amsterdam en zijn behuwd broeder
Leendert Boon wonende te Bennebroek.

Gevonden en Verleenende hij comparante
aan de zelver zodanigen ampele generale
en speciale last,magt en Authoriteijd
als tot die commissien vereijst of te na
rechten gegeven kan worden en wel
Speciaal mede de magt van adsumptie,
surrogatie en substitutie tot den uit
eijnde van gedachten commissie toen
en dat alleeen bij acte,notariaal sonder
Eenige qualificatie van den
Rechter nodig te hebben.

Alles en in allen gevalle met seclusie
van de weeskamer en gerechte dezer
Heerlijkheijd mits gaders van de plaatse
daar hij comparant koomen te overlijden, goederen
gelegen off minderjarige woonagtig
zullen mogen zijn.
Gepasseerd te Heemstede voornoemd
Present Jan Vermeer en Pieter Kluijt
als getuijgen.

(handtekeningen)

Pieter van Keulen
Jan Vermeer
Pieter Kluijt
Willem Dolleman
Notaris.

Het Wapen van Heemstede nu


6. Leendert (Jans) van Keulen
Geboren op 23-1-1718 in Meppel en overleden op 14-08-1772 op 54 jarige leeftijd in Lisse.
plaatsen boog

Scannen 0013.pdf Afzien erfenis herberg vader Leendert ten gunste van Pieter van Keulen door Anthony van Keulen


Bij den mutuelen testamente van wijlen mijn vader en moeder op den 10 july 1772 voor den notaris Willem Jacobus Sennepart en getuijgen Alhier te Lisse gepassseert door ondergeteekende gemaakt en de besproken zijnde een gelijk regt met mijne broeder Anthony van Keulen, Op de herberg de Witte Zwaan cum annexis Alhier te Lisse Staande ende geleegen hebbe ik ondergeteekende uijt bysonderen consideratie voor mijnen opgemelde broeder en de ten behoeve en in faveure van hem Wel Willen Desisteren, van voorgemelde Keuze of regt aan mij bij bovengemelde dispositie testamentair besproken. Zo als ik ben Doende bij deezen ten Welken zijnde en op dat daar van ten allen tijde zonder kunnen blijken Deeze met mijne naamteeckening bekragtid hebben in Lisse den 8 December 1786

De geleerde oude man nu


geleerde man
Uit heerlijkheden no 116 april 2003 op site hv-hb.nl

Midden 18e eeuw deed zich iets opvallends voor. De toen erg bekende en gewaardeerde schepen Leendert van Keulen werd in 1750 hospes van de herberg De Geleerde Man aan de Rijksstraatweg. Zijn invloed op het College van Schout en schepenen was blijkbaar zo groot, dat het Regthuis, de Regtkamer, werd verplaats naar De Geleerde Man. Een kwestie van vriendjespolitiek, zeggen we nu.

De adreswijziging duurde echter niet lang. Leendert van Keulen kocht in 1754 De Swarte Hondt en ging die herberg exploiteren. Voor schout en schepenen aanleiding om weer te verhuizen en wel terug naar De Swarte Hondt. Deze situatie duurde geruime tijd voort. De zoon Jan van Keulen, die een aantal jaren de functie van hospes van zijn vader Leendert had over genomen, noemde de herberg een tijd lang Het Wapen van Bennebroek. Pas toen er ernstige onenigheid ontstond over de huurprijs van de Regtkamer, dat was eind 1853, werd het huurcontract met De Swarte Hondt verbroken. De toenmalige hospes Jan van Donselaar, had al geruime tijd aangedrongen op verhoging van de huur voor de Regtkamer. Toen het gemeentebestuur slechts zeer ten dele aan zijn eis wilde voldoen, weigerde hij in december 1853 het huurcontract per 1 januari 1854 te verlengen. Het bestuur van de gemeente kwam toen
met onmiddellijke ingang als 't ware op straat te staan. Gelukkig stelde A de Breuk, die de kleine buitenplaats Bagatelle bewoonde, een kamer ter beschikking. De zetel van de gemeente zou daar kunnen blijven tot een meer definitieve huisvesting zou zijn gevonden.
7. Jan (Leenders) van Keulen
Geboren in het jaar 1681 in Hasselt, overleden in Meppel?.

Lidmaat Meppel

Meppel, tijdens de Kerkeraadsvergadering van 30 Maart 1709 tot lidmaat werd aangenomen Jan Van Keulen.
8. Leendert (Jansz) van Ceulen / Keulen
Overleden in het jaar 1706 in Hasselt.

Het boek "Burgers in verzet tegen regenten-heerschappij, Onrust in Sticht en Oversticht 1703-1706". Door WF Wertheim en AH Wertheim- Gijse Weenink bevat interessante informatie over Leendert van Keulen.

Kort samengevat gaat het boek over onrusten na de dood van stadhouder Willem III. Tijdens zijn heerschappij werd de burgerij al haar zeggenschap in het bestuur afgenomen. Het bestuur werd volledig gedomineerd door adel en regentengeslachten. In zowel Gelderland en Overijssel kwamen burgers in opstand met als doel mee te kunnen praten in het bestuur (dit gebeurde niet alleen op papier, er zijn daadwerkelijk doden gevallen).

Dit gebeurde ook in Hasselt. Dit staat beschreven in ongeveer 10 bladzijden. Het begint allemaal met een geheime handtekeningen actie waar de magistraat achterkomt en verhoren gaat houden. Ik zal enkele stukken uit het boek citeren:

"En dan worden opnieuw, op 18 februari, verhoren afgenomen waaruit wel iets valt af te leiden. Ook de gildebroeders van het slijtersgilde worden bovengeroepen om 'contschap te geven der waarheid'. Maar besloten wordt om Lenart van Ceulen daar buiten te laten, omdat hij bevonden wordt 'medesmeder van de comploicterie' te zijn. Het slijtersgilde wordt gelast 'Hem van nu af voor geen gildebroeder langer te erkennen'.

Het blijkt dat, behalve Van Ceulen, ook Joost van Benthem een een zekere dr. Van Hattum bij het verzamelen van handtekeningen een belangrijke rol hebben gespeeld."

"De initiatiefnemers tot de handtekeningenactie voelen zich in een hoek gedreven na al die getuigenverhoren. Op 10 maart 1705, kort nadat de Landdag te Deventer is geopend, ligt er een request op tafel van Joost van Benthem, dr. G. van Hattum, dr. Johan Cluwen en de herbergiers Hermannus Starken en Leendert van Ceulen, met een klacht tegen de heren van de Magistraat en de Gezworen Gemeente te Hasselt."

Verder in het boek wordt hij niet meer genoemd. De handtekeningenactie heeft trouwens bijna geen effect. Er worden twee nieuwe leden in de magistraat benoemd.

Extra informatie: Johan Cluwen is bierbrouwer, Joost van Benthem oud burgemeester bron: genealogieonline Gildemeester van het brouwersgilde rond 1680 is Liephard Verdelfft.

Erfenis

Alle kinderen en op dat moment kleinkinderen van Leendert krijgen een erfenis van Jacobus de Sadeler. Jacob woont aan de Heerengracht in Amsterdam. Regina, Johanna en Aaltje zijn dienstmeisje geweest bij hem. De bedragen zijn fors: gemiddeld fl. 2000,- bij overlijden en fl. 500,- jaarlijks. De anderen krijgen elk ook een paar honderd gulden. Daarnaast ook nog meubels en huisraad. Zie transkribus 1 en transkribus 2

Zie ook https://www.openarch.nl/saa:9d6d21e0-f09d-666d-e053-b784100a1840


Overige vermeldingen

Peccatores 1676 - 1680, boete, klachten

Stukken betreffende de inning en verrekening der ontvangsten aan breuken, peccatoresgelden en pandgelden over de jaren 1590-1739.

scan 41, 49, 52, 58, 63, 64, 66 en 69 over een boete en 150 over een klacht van https://proxy.archieven.nl/0/EF7EAED6973C4701B6FF6B7DA1345BA1

Getuigt samen met Andries Cruysbeeq dat buurjongen Daniël Pipardus bij Gerrit van Keijsersweert heeft gewoond en naar Indië is vertrokken. Ook interessant is de volgende bladzijde waarin correcties zijn gedaan. Oa. Glasemaecker naar "van Ceulen".
https://proxy.archieven.nl/0/C4B6CD471F274E7EAD44B07990A131D6
https://proxy.archieven.nl/0/441AD82C29554321A533C01240B046F2

Hoofdgeld
https://proxy.archieven.nl/0/CFA9B8D7418543CA8196A44D55511EDF

Iets over het st lucasgilde
https://proxy.archieven.nl/0/5505ECB45585410999AAD886CEA444C3